Một bài có 2 link cùng URL, Google chỉ tính link đầu tiên

Trên một bài viết có 2 đường dẫn trỏ về cùng 1 URL, thì Google sẽ xử lý như thế nào?

noi-dung-co-2-link-cung-URL

Ví dụ minh hoạ ở trên, chúng ta đặt 1 URL ở 2 vị trí với 2 anchor text khác nhau. Vậy Google sẽ xử lý anchor text này như thế nào, nếu như đoạn anchor text này khác biệt.

Người đứng đầu việc tìm kiếm spam của Google- Matt Cutts đã trả lời như sau:
Điều này có nghĩa là, nếu bạn có hai link cùng dẫn đến một trang từ một trang cụ thể, nhưng anchor text ở link đầu tiên khác hơn so với link sau, Google sẽ sử dung anchor text của link đầu tiên.