Các công cụ giúp bạn tìm ra link gãy trên website

Link gãy hay link not found là những link không nên có trên website. Tại sao link gãy gây bất lợi cho website Link gãy là link không tồn tại trên website. Không tồn tại nhưng vẫn được chèn trên websi...