Home » Người dùng Facebook đạt 1.39 tỷ, trong đó người dùng di động chiếm hơn nữa tỷ