Home » Thông báo chính thức: Google đặt ra nguyên tắc “no provided” đến các quảng cáo, từ chối dữ liệu truy vấn tìm kiếm từ Quảng cáo Paid Clicks.